مکتب اسلام، مکتب انتظار است

مکتب اسلام، مکتب انتظار است

در حسینیه بنی فاطمه اصفهان گفت: مکتب اسلام مکتب انتظار است و انتظار با فعالیت همراه است. تفاوت امید و انتظار در فعالیت و انفعال است.

ادامه مطلب