شاهکار امام خمینی تلفیق دیانت با سیاست بود

شاهکار امام خمینی تلفیق دیانت با سیاست بود

سیاست دینی هنگامی محقق می شود که نه فقط قانون اساسی با که تمام سازوکارهای حکمرانی شامل برنامه های توسعه و راهبردها و قوانین اجتماعی بر اصول و ارزشهای دین اتکا داشته باشد و دقیقا ضعف جامعه ما در همین فروماندند از سیاست ورزی دینی است.

ادامه مطلب